Θετική θεσμοθέτηση η ποσόστωση στις εισηγμένες

…αλλά η αγορά έχει προηγηθεί του δείκτη 25%!


Στις 17|07 ψηφίσθηκε με ενισχυμένη στήριξη από κοινοβουλευτικά κόμματα ο νόμος 4706/2020: «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».

ΣτοΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Άρθρο 3, Πολιτική καταλληλόλητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, στην παράγραφο 1.β) υπάρχει θεσμοθέτηση πρόβλεψης: «Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο».

Η πρόβλεψη είναι ένα θετικό βήμα για την ελληνική νομοθεσία που αφορά στην έμφυλη ισότητα στον τομέα των επιχειρήσεων και των γυναικών στελεχών τους. Έρχεται να υλοποιήσει την σχετική πρόβλεψη στον νόμο 4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων που υπαγορεύει την νομοθέτηση με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Υπήρχε περιθώριο;

Στις 29|01 στην Μόνιμη Ειδική Επιτροπή Ισότητας Νεολαίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής είχαν παρευρεθεί στελέχη της εταιρείας ICAAP για να παρουσιάσουν τα στοιχεία από την ετήσια έρευνα που πραγματοποιούν σχετικά με την κατάσταση στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο. Εκεί είχαν ενημερωθεί τόσο τα μέλη της επιτροπής του κοινοβουλίου, όσο και η αρμόδια Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής, κ. Συρεγγέλα, ότι το ποσοστό συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης γυναικών στις κορυφαίες εταιρείες της χώρας ανέρχεται πλέον στο 25%, με στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2019. Μάλιστα, το ποσοστό βρίσκεται σε ανοδική πορεία, αφού σε σχετική έρευνα του 2015, το ποσοστό είχε βρεθεί στο 19%.

Συνεπώς, η νέα νομοθέτηση δεν έβαλε κάποιον καινούριο στόχο/κίνητρο στον επιχειρηματικό κλάδο και αυτό μπορεί να λογαριασθεί σαν χαμένη ευκαιρία. Όμως, αν δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, θέτει όριο το 25% για την κατώτερη συμμετοχή κάθε φύλου στις θέσεις του Δ.Σ. των εισηγμένων και ασφαλώς αυτό αφορά στις γυναίκες που στην χώρα μας – και όχι μόνο –  αντιμετωπίζουν ζητήματα άνισης συμμετοχής («γυάλινης οροφής», όπως ονομάζεται).  

Επιπλέον, η ποσόστωση απέχει σημαντικά από τους στόχους που θέτει η Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Ισότητας των Φύλων (FEMM), αλλά και οι ήδη υπάρχουσες νομοθεσίες σε χώρες κράτη μέλη που διαθέτουν προηγμένη πολιτική ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες.


Οι προσδοκίες

Οι συνθήκες για μία στόχευση τουλάχιστον στο 30% ήταν καλές, αφού πληροφορίες από ΜΜΕ που έχουν πολύ καλές πηγές στην κυβέρνηση ανέφεραν ότι η ίδια η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, είχε στόχο στο νέο νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά να περιλαμβάνεται διάταξη που θα προβλέπει τη συμμετοχή γυναικών στα Δ.Σ. των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών σε ποσοστό 30%. Όπως γραφόταν, η κ. Λαζαράκου είχε και ισχυρούς συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια: τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσο και τον διευθυντή του οικονομικού του γραφείου, Αλέξη Πατέλη.
Δεν έχει γίνει γνωστό γιατί – τουλάχιστον ο δείκτης στο 30% – με τόσο ισχυρή υποστήριξη, δεν έγινε εφικτό να νομοθετηθεί.

Η εφαρμογή…

Τέλος, η ποσόστωση αφορά στο σύνολο των μελών του Δ.Σ. (χωρίς πρόβλεψη για τα εκτελεστικά μέλη) και η εφαρμογή γίνεται «[…] με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, καθώς και των κανονιστικών πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, οι οποίες διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών που εποπτεύονται: α) στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από την Τράπεζα της Ελλάδος, β) από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, γ) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των προληπτικών εποπτικών της αρμοδιοτήτων».

Advertisement