Πιέζει η Επιτροπή Ισότητας του Ε.Κ. την Ου.φ.ν. Λάιεν

Για νέα πολιτική στα θέματα Ισότητας
και για μέτρα σε ό,τι αφορά το μισθολογικό χάσμα


Η Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FEMM), E. Regner με αφορμή την έναρξη της περιόδου της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την Ου. Φον ντερ Λάιεν, κατέθεσε ερώτηση για τα ζητήματα που αφορούν τα ζητήματα του τομέα. Στην ερώτηση εστιάζει στα θέματα των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ αναφέρεται με έμφαση στο πρόγραμμα νέας πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων που υποσχέθηκε η νέα Επίτροπος Ισότητας Φύλων, Helena Dalli, κατά την ακρόαση της από την Επιτροπή FEMM πριν αναλάβει τα καθήκοντα της.    
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:  

«Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000034/2019
προς την Επιτροπή

Άρθρο 136 του Κανονισμού
Κατέθεσε: η Evelyn Regner
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
.

Θέμα: Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων

Η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 157 ΣΛΕΕ. Ωστόσο, οι γυναίκες στην ΕΕ εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες. Σε επίπεδο ΕΕ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα συνολικό μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων της τάξης του 16 %, με τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το εν λόγω μισθολογικό χάσμα αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών και των γυναικών, που εκφράζεται ως ποσοστό των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών. Περίπου τα δύο τρίτα του μισθολογικού χάσματος δεν μπορούν να εξηγηθούν από τις διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς την εκπαίδευση, τις επαγγελματικές επιλογές, τις ώρες εργασίας και άλλα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά, γεγονός που καταδεικνύει με σαφήνεια την ύπαρξη ενός παράγοντα διακρίσεων, με τις έμφυλες διακρίσεις να είναι συνυφασμένες με τις διακρίσεις λόγω φυλής, μεταναστευτικού καθεστώτος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού και αναπηρίας.

Τα αίτια του εν λόγω μισθολογικού χάσματος είναι πολλαπλά: αγορές εργασίας και κλάδοι διαχωρισμένοι ως προς το φύλο, έμφυλα στερεότυπα, έλλειψη επιλογών εξισορρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και προσδοκίες για τον ρόλο των γυναικών ως βασικού κηδεμόνα που οδηγούν πολλές από αυτές στη διακοπή της σταδιοδρομίας τους και τη μερική απασχόληση. Η κατάσταση επιδεινώνεται κατά τη συνταξιοδότηση, δεδομένου ότι η μέση σύνταξη για τις γυναίκες είναι χαμηλότερη από αυτήν των ανδρών κατά περίπου 40 %.

Το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος, εκτός του ότι συνάδει με τη ΣΛΕΕ, συμβάλλει επίσης στον πρωταρχικό στόχο της επίτευξης της ισότητας των φύλων στην ΕΕ και στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030. Η αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος συνάδει επίσης με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Πρωτοβουλίες όπως οι συστάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή το 2014 για τη μισθολογική διαφάνεια είχαν μικρό αντίκτυπο λόγω της έλλειψης δεσμευτικών μέτρων.

Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να γεφυρώσει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στο πλαίσιο της επόμενης στρατηγικής για την ισότητα των φύλων; Ποια μέτρα θα περιλαμβάνει η στρατηγική αυτή για την ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας, τη δικαιότερη αμοιβή της εργασίας σε γυναικοκρατούμενους κλάδους, την καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης των γυναικών και την ισότιμη αντιμετώπιση της εργασίας των ανδρών και των γυναικών; Θα περιλαμβάνει εργαλεία για την κατάρτιση αντικειμενικών κριτηρίων για την ουδέτερη από άποψη φύλου αξιολόγηση και σύγκριση της αξίας της εργασίας; Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να βελτιώσει την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής; Θα αναθεωρήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ;

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, στο πλαίσιο των «πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών για την επόμενη Επιτροπή 2019-2024», ανέλαβε δέσμευση για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων. Θα ενσωματωθεί η υπόσχεση αυτή σε νομοθετικές και δεσμευτικές πράξεις; Η ορισθείσα Επίτροπος Helena Dalli δεσμεύτηκε να προτείνει, εντός των πρώτων 100 ημερών της παρούσας Επιτροπής, δράσεις για τη θέσπιση δεσμευτικών μέτρων όσον αφορά τη μισθολογική διαφάνεια. Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει τον δεσμευτικό χαρακτήρα των εν λόγω μέτρων και να αποσαφηνίσει εάν αυτά θα προβλέπουν την εναρμόνιση των υφιστάμενων συστημάτων μισθολογικής διαφάνειας στα κράτη μέλη;
Κατάθεση: 6.11.2019
Διαβίβαση: 8.11.2019
».

Advertisement